Integritetspolicy/Privacy Policy

Information om behandling av personuppgifter hos Hedqvistretorkstudion AB i Stockholm.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, så vill Hedqvistretorikstudion AB upplysa sina kunder, deltagare på utbildningar och uppdragsgivare om hur vi hanterar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera uppdrag och deltaganden vid olika utbildningar och seminarier samt fullgöra övriga åtaganden som enligt Hedqvistretorisktudion ABs stadgar åvilar företaget gentemot våra kunder och uppdragsgivare.

Personuppgiftsansvarig

Hedqvistretorikstudion AB är personuppgiftsansvarig. Dvs ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar vid deltagande i utbildning, seminarium eller som uppdragsgivare samt vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Hedqvistretorikstudion AB. Personuppgifterna finns i Hedqvistretorikstudions ABs deltagarlistor för utbildningar, köp av bok och seminarier. Vi tillhandahåller inte per dags dato 22 maj 2018 utskickslistor eller genomför utskick i syfte att marknadsföra våra tjänster.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna behövs som kundunderlag vid fakturering samt administrering av dig som deltagare vid utbildning, seminarier eller beställning av bok.

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Retorikstudion, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra kunder och föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse mm

Du har all rätt, att på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har också rätt att kräva radering av dina uppgifter.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

 

rs-faviconPerformance skills for executives